IPN JOURNAL


Kerangka Konseptual Perakaunan: Islam Atau Konvensional?
Vol. 6, No. 1, 2016, pp. 13 – 22

AUTHORS

: Zaleha Othman, Abdullah Haji AbdulGhani, Nasri Naiimi Rohami Shafie, et.al.

ABSTRAK

Buat masa ini sistem perakaunan yang diamalkan di Malaysia dan kebanyakan negara lain adalah merujuk kepada kerangka konseptual (KK) konvensional. Di antara limitasi KK konvensional adalah ianya bermatlamatkan keuntungan semata- mata. Tetapi di dalam agama Islam sesuatu KK hendaklah menjurus kepada keadilan sosial dan ekonomi yang bertauhidkan Allah. Disebabkan perbezaan matlamat tersebut, penulisan ini cuba untuk mengenengahkan pendapat dengan merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan penulisan-penulisan lalu tentang prinsip dan amalan perakaunan Islam yang perlu ada di dalam sesuatu KK. Ini adalah kerana KK akan menjadi rujukan dan panduan dalam pembentukan sesuatu standad perakaunan Islam. Diharapkan usaha awal penulisan ini, akan ditambah baik lagi untuk penyediaan KK perakaunan Islam yang akan datang, bermatlamatkan Tauhid kepada Allah. Kata Kunci: Perakaunan Islam, Kerangka Konseptual, Perakaunan, Konvesional, Standad Perakaunan.

ABSTRACT

The conventional conceptual framework has always been the referred accounting framework for Malaysia and other countries. However, there is limitation of the con- ventional conceptual framework , it is merely profit oriented. Contrastingly, guided by the Tawheed perspective, Islamic conceptual framework takes into account the social and economy objectives. Due to the differences, this paper intents to put forth the understanding of the Islamic conceptual framework based on the A-Quran, Sunnah also scholars view related to the principles and practices of the Islamic accounting standard. The Islamic conceptual framework is a start up hence it is hope that this initial initiative will be improved in future in order to develop comprehensive conceptual framework that reflect the subservient to Allah.

 

Keywords: Islamic Accounting, Conceptual Framework, Accounting, Conventional, Accounting Standard.