IPN JOURNAL


Perakaunan Bagi Pendapatan Dan Agihan Zakat: Kajian Ke Atas Institusi Zakat Di Utara Malaysia
Vol. 8, No.1, 2018, pp. 49 – 72

AUTHORS

: Ku Nor Izah Ku Ismail, Chek Derashid, Fathiyyah Abu Bakar, et.al.

ABSTRAK

Kertas ini meninjau bagaimana institusi zakat di Malaysia mengakaun pendapatan dan agihan zakat, serta mendedahkannya di dalam penyata kewangannya. Kajian tertumpu kepada tiga institusi zakat atau Majlis Agama Islam negeri (MAIN). Kajian ini menggunakan data yang diperolehi daripada dua sumber – Laporan Kewangan MAIN bagi tahun 2016 serta temu bual dengan akauntan mereka. Kajian ini mendapati bahawa amalan perakaunan dan pendedahan maklumat zakat bagi setiap MAIN adalah berbeza. Ini menunjukkan perlu adanya satu standard perakaunan yang boleh dijadikan garis panduan kepada institusi zakat dalam mengakaunkan pendapatan zakat serta agihannya. Dalam membentuk standard perakaunan bagi pendapatan dan agihan zakat, MPSAS 23 Hasil daripada Urus Niaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan) boleh dijadikan asas kerana zakat juga merupakan pendapatan daripada urus niaga bukan pertukaran.

Kata kunci: pendapatan zakat, perakaunan bagi zakat, pendedahan urus niaga zakat, standard perakaunan zakat, institusi zakat


ABSTRACT
This paper examines the practice of accounting and disclosure of zakat income and distribution by Zakat institutions in Malaysia. Zakat institutions or State Islamic Religious Councils (MAIN) are the subjects of this study. Data are gathered from two sources – the 2016 annual reports of the institutions, and interviews with their accountants or financial officers. This study finds that the practice of accounting and disclosure of zakat transactions differs among the three institutions. This shows that there should be an accounting standard on zakat that would act as guidelines for the institutions in accounting for zakat income and distribution. In formulatingthe accounting standard, MPSAS 23 Revenue from Non-exchange Transactions (Tax and Transfer) can act as a referral as zakat is also a revenue from non-exchange transactions.

 

Keywords: zakat income, accounting for zakat, disclosure of zakat, accounting standard for zakat, zakat institution